نوحه سرایی پدر زنده یاد مرتضی پاشایی بر مزار مرحوم محمدعلی کشاورز