واکسن‌ها از ویروس‌ها جلوگیری نمی‌کنند؛ تغییرات آن‌ها را متوقف نمی‌کنند و تاثیر بسیار کوتاه مدتی دارند!

فرادرس