اگر شخصی لقمه‌ای، یا چیزی در گلویش گیر کرد قبل از رسیدن آمبولانس بایستی اینکارها رو انجام بدین