هنگام شب و نزدیک به شام هیچ گاه دوش نگیرید

بدن انسان