قوانین عجیبی که خانواده های سلطنتی برای کودکان خود آن هارا اجرا می کنند.