یاد دادن تا کردن لباس با یه روش مناسب. از دست ندین!!