گفت‌وگو با دختران مکانیک : ماشین نیک کریمی رو تعمیر نمی کنم