با این ترفند دیگه هیچ وقت در قوری یا کتری رو گم نمیکنید

فرادرس