هنرمند فقط خودت

خدا شاهده من با ده تا انگشتم نمیتونم همچین کاری بکنم

فرادرس