ببینین با شیشه پاک کن مفناطیسی چقدر راحت میشه شیشه ها رو پاک کرد !

فرادرس