هر کشوری بسته به ذائقه مردمام خود به تولید مواد غذایی روی می آورد از این رو پنیرهای مختلفی برای کشورهای مختلف ساخته شده است