با آغاز ماه مهر پاییز آرام آرام در رگ های طبیعت جای می گیرد تا طبیعت رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد

پاییز