فرد فوجن که یکی از افراد مشهور به پرواز در آسمان است حرکت بسیار عجیبی از خودش به نمایش گذاشته است

هواپیما