طنز بسیار جذاب و زیبای حسن ریوندی با عنوان بنزین منجمد 

حسن ریوندی