هیئت ژوری مسابقه ی استعداد یابی امریکایی این بار با دیدن مرد شعبده باز حیرت زده شدند.

مسابقه ی استعداد یابی آمریکا