10 شهروند خارجی برای حرف زدن به زبان فارسی تلاش می کنند.