رفتار عجیب پلیس عربستانی بازهم زائران خانه ی خدا را بی نصیب نگذاشت.

پلیس