کنایه های بسیار جالب به بغض و اشک های علیخانی

احسان علیخانی