فردی برای فیلی نابینا به نواختن پیانو می پردازد.

فیل