این بار اعضای هیئت ژوی مسابقه ی آمریکایی با دیدن مردی با انعطاف بدنی بالا حیرت زده شدند.

مسابقه ی استعداد یابی آمریکا