این کلیپ اسلوموشن ترکیدن بادکنک پر از آب را نمایش می دهد.