باب اسفنجی انیمیشنی زیبا از یک اسفنج شلوار مکعبی است که زیر دریا زندگی می کند.

باب اسفنجی