انیمیشن بچه رئیس که ماجرای یک کودک سخنگو است که به تازگی وارد یک خانواده ی جدید شده است و نقشه هایی را در سر دارد.

انیمیشن