مسلمیه ی برگزار شده توسط هیئت عرب ها در بازارچه 

مسلمیه
فرادرس