استعداد جالب و ستودنی یک کارگر خوش ذوق فضای سبز در خوانندگی