مسابقات غیر معمول در کشور چین !! مسابقه کندن و پوشیدن لباس !