داره موهای حاجی رو کوتاه میکنه البته با اذیت و شیطنت

فرادرس