کاش فرمول بی نهایت شدن شامپو، رو بقیه چیزا هم جواب میداد

فرادرس