اون قدیم امکانات نبود اینجوری موهارو کوتاه میکردن

فرادرس