حواستون باشه بعد از دعوا چی میگید واگر نه اینجوری میشه
فرادرس