به عنوان مشتری زنگ زدن به ساقی ، فقط گوش کن تا آخرش ببین چی میشه !!