یکی روی کاغذی که روی پشتت گذاشته ،هر چیزی که میکشه ، شما هم همون رو روی کاغذ میکشی ، بعد دو تا نقاشی رو با هم تطابق میدین ! این کجا و آن کجا !!