وقتی با باجناق ها با هم بازی میکنن ، هنوز هم معتقدین که ژیان ماشین نمیشه و باجناق فامیل نمیشه ؟؟