توییتشر این قسمت به لب خوانی حمید هیراد تا رختکن دختران سرباز اشاره کرده است.