اگر مردم رو سنگ قبر بنویسید اگر ماشین باز نبود قبری هم نبود