ازین به بعد باید اینطوری تولد بگیریم با این گرونیا.

البته بشرطیکه قنادی هم همکاری کنه