یک طوطی کنجکاو و بازیگوش با نشستن روی دوربین کنترل ترافیکی در برزیل، فیلم بامزه‌ای از خود به جا گذاشت.