شما موقعی که ازدواج کردید چی داشتید؟

بفرس برا زخم خورده ها ...