وقتی از اتاق فرمان اشاره میکنن ناهار قرمه سبزیه

فرادرس