فکر کرد ماشینش غیب شده ، داشت سکته میزد !! حواسش نبود ماشین رو خلاص گذاشته و دستی رو هم نکشیده .