ورزش صبحگاهی باعث افزایش سوخت و ساز بدن میشه و در صورتی که صبح ورزش کنید در ۱۴ ساعت بعدی، بدن ۱۹۰ کالری ‌اضافی می‌سوزونه

فرادرس