وقتی از شغل قصابی به آرایشگری زنونه تغییر شغل بدی !!

کی جرات میکنه موهاشو بده اینطوری شوهرش کوتاه کنه