وقتی بچه بودیم بهمون میگفتن بگو دوچرخه ...سیبیل بابات بچرخه ، منظورشون یه بابایی مثل این بزرگوار بود !