ببینین شوهر نمونه که میگفتن اینه ها !  یعنی همون زن ذلیل و زن هلاک از نظر بقیه

فرادرس