کارگردان فیلم شاه کش در مصاحبه ای از نحوه پایان این فیلم پرده برداری کرد

فیلم ایرانی