کمال تبریزی به انتقادات مسعود فراستی از فیلم ما همه با هم هستیم واکنش نشان داد

فیلم سینمایی