شوخی با روشن فکران برای اولین بار در فیلم سینمایی پالتو شتری

جشنواره فجر