پیام تسلیت جمشید مشایخی از بستر بیمارستان : کاش من مرده بودم .

عزت الله انتظامیجمشید مشایخی