تیکه ای از فیلم لونه زنبور که پژمان جمشیدی از دختری شماره می گیرد.