سوگل طهماسبی بازیگر در یک برنامه از علاقه بسیار زیاد به یادگیری زبان انگلیسی گفت و اینکه چرا تا امروز نتوانسته به آن دست پیدا کند. در ادامه می توانیدعلت را ببینید

بازیگر